Forretnings betingelser

“Så ved du at du er i trygge hænder”

Advokatfirmaet Ørum - Netadvokaterne.dk

Forretnings betingelser

Netadvokaterne er identisk med Advokatfirmaet Ørum. Advokatvirksomheden yder juridisk rådgivning og bistand, hvor opgavens afgrænsning er aftalt med kunden. Vi agerer på grundlag af og i overensstemmelse med kundens instrukser, dog vil bistanden naturligvis altid være i overensstemmelse med gældende lovgivning og med god advokatskik. Advokat Henrik Ørum hos Advokatfirmaet Ørum er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet efterlever Advokatsamfundets etiske regler om god advokatskik og er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge. Medmindre andet skriftligt aftales, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som Advokatfirmaerne påtager sig på vegne af kunden.

Interessekonflikter

I forbindelse med nye sager sikrer Advokatfirmaet sig, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Hvis der under sagens forløb skulle opstå en interessekonflikt, som medfører at Advokatfirmaerne må frasige sig sagen, er vi naturligvis behjælpelige med at henvise kunden til en anden kvalificeret advokat. Advokatfirmaet har kontorfællesskab med Ret & Råd Glostrup og advokatfirmaet Munck & Rochat på adressen Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup.

Tavshedspligt

Enhver oplysning som Advokatfirmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig. Tavshedspligten er tidsubegrænset.

Honorar

Vores salær fastsættes på grundlag af de forbrugte timer og af den værdi, som bistanden har tilført kunden. Der er tale om en samlet vurdering, herunder opgavens kompleksitet, tidspres, arbejdstimer uden for normal arbejdstid, ansvaret forbundet med opgaven og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms.

Vi afregner enten de direkte forbrugte timer eller a conto med udgangen af en måned.

Betalingsbetingelser er 7 dage, hvorefter der beregnes morarenter jf. rentelovens bestemmelser. Kunden debiteres afholdte omkostninger, herunder rejseomkostninger og større fotokopieringsopgaver.

Vi forbeholder sig retten til at opkræve et depositum i forbindelse med opgavens opstart. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Som regel vil depositummet dog udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først når depositum er betalt.

Ansvar og erstatning

Advokatfirmaet er erstatningsansvarligt i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre kunden, dog ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Eventuelle tvister er undergivet dansk ret og danske domstole.

Klager og forældelse

Advokatfirmaet  er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets regler om klager. Kunden kan indbringe klager over Advokatfirmaets rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon 3396 9798 og mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De advokatetiske regler mv. findes på www.advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod Advokatfirmaet 12 måneder efter kunden bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter, at rådgivningen er er ydet.