Persondata Politik

“Vi beskytter altid vore klienter”

Vores Persondata Politik

Advokatfirmaet Ørum er underlagt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (”Forordningen”), hvilket blandt andet betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke persondata Advokatfirmaet behandler om dig og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. 

Vi har registreret persondata om dig. Det kan der være flere årsager til. I de fleste tilfælde er det fordi du selv eller den virksomhed, du repræsenterer, er klient hos os, men det kan også være fordi dine persondata af andre årsager er indgået til os i forbindelse med en sag, hvor vi er involveret. Vi registrerer også persondata om vores samarbejdspartnere. 

Netadvokaterne er Advokatfirmaet Ørum (www.netadvokaterne.dk). 

1. DATAANSVARLIG 

Advokatfirmaet Ørum, Banegårdsvej 1, 2600 Glostrup, CVR-nr. 18012243 er dataansvarlig for persondata, der tilgår Advokatfirmaet Ørum. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata, kan du rette henvendelse til advokat Henrik Ørum på mobil 22 15 23 24 eller henrik@netadvokaterne.dk.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 

I forbindelse med Advokatfirmaets bistand i din sag eller dit øvrige samarbejde med Advokatfirmaets, har Advokatfirmaets brug for – i nødvendigt omfang – at behandle og opbevare en række oplysninger om dig. Dette vil typisk være kontaktinformationer (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), men afhængigt af sagens art og karakter kan det også være en eller flere af nedenstående oplysninger: 

  • Lønsedler, ansættelseskontrakter og opsigelser/bortvisninger 
  • Personnummer 
  • Bankoplysninger 
  • Kopi af sygesikringsbevis samt kørekort eller andet billede-ID 
  • Helbredsoplysninger (sygdomshistorik i forbindelse med f.eks. opsigelse)
  • Fotos 
  • Økonomiske oplysninger 
  • Oplysninger om strafbare forhold 

Alle persondata bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejeloven, databeskyttelsesloven og Forordningen, og vi behandler kun dine persondata, hvis vi har en saglig begrundelse for at gøre det.  

Advokatfirmaets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. Forordningens art. 6 (1) (f), som Advokatfirmaerne har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag og dermed varetage dine interesser. 

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af at Advokatfirmaerne i forbindelse med overholdelse af hvidvaskloven i en række tilfælde er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og billedlegitimation, jf. Forordningens art. 6 (1) (c).

Advokatfirmaet kan endvidere behandle oplysninger om personnummer, når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af personnummer. 

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af din sag samt i forbindelse med varetagelsen af dine interesser, vil Advokatfirmaet behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af strafbare forhold. 

Advokatfirmaet kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. Forordningens art. 9 (2) (f). 

Såfremt du indgår i et samarbejde med Advokatfirmaet, har Advokatfirmaerne en legitim interesse i at behandle nødvendige persondata om dig, jf. Forordningens art. 6 (1) (f). 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine persondata behandles udelukkende af Advokatfirmaet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. 

Det kan være nødvendigt med en videregivelse af dine persondata til andre. Dette vil kun ske i nødvendigt omfang ud fra princippet om dataminimering. Videregivelse kan eksempelvis ske til domstolene og sagens parter, herunder andre advokater, i forbindelse med en eventuel retssag eller lignende eller til bank og revisor i forbindelse med selskabsregistreringer. Det kan også være nødvendigt at videregive persondata til offentlige myndigheder i forbindelse med refusion af dagpenge.  

Dit personnummer vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med selskabsregistreringer. 

Videregivelse af persondata sker inden for rammerne af de regler, vi er omfattet af og under iagttagelse af vores lovbestemte tavshedspligt. 

Advokatfirmaet kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse. 

Derudover kan dine persondata blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt Advokatfirmaet skal søge om forsikringsdækning på dine vegne eller til Civilstyrelsen og eventuelt Procesbevillingsnævnet, hvis vi skal søge om fri proces på dine vegne. 

Dine persondata kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenlig eller nødvendig for vores behandling af din sag. 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG INDSIGELSER 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata Advokatfirmaet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Advokatfirmaet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at data om dig gøres til genstand for behandling. 

Du har derudover ret til at kræve registrerede persondata om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. 

Såfremt du under sagens behandling gør indsigelser mod Advokatfirmaets behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jf. pkt. 2, vil Advokatfirmaet ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet. 

Der kan efter Forordningen være konkrete situationer, hvor Advokatfirmaet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Advokatfirmaet, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Henrik Ørum på henrik@netadvokaterne.dk eller telefon 22 15 23 24. 

5. DATAPORTABILITET 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine persondata til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Henrik Ørum, hvorefter det vurderes, om betingelserne herfor er opfyldt. 

6. VARIGHED AF OPBEVARING 

Dine persondata vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er arkiveret, medmindre der er saglige årsager til at udvide denne periode. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven, hvor der også er særlige regler for hvor længe vi skal opbevare dine persondata. Dine kontaktoplysninger opbevarer vi så længe der er behov for, at vi skal kunne komme i kontakt med hinanden. 

Hvis vores behandling af dine persondata sker på baggrund af, at du har givet samtykke til det, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har vi ikke længere ret til at behandle dine data, medmindre der foreligger en anden hjemmel. Vi vil i givet fald slette dine data. Det kan betyde, at vi ikke længere kan behandle din sag. 

7. KLAGE 

Du har mulighed for at klage over Advokatfirmaets behandling af dine persondata. Klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk. 

Henrik Ørum, Advokat
Tlf: 22152324 – henrik@netadvokaterne.dk